title="Violet châu phi - 2 màu">Violet châu phi - 2 màuViolet châu phi - 2 màuViolet châu phi - 2 màu

title="Violet châu phi - Đỏ">Violet châu phi - ĐỏViolet châu phi - ĐỏViolet châu phi - Đỏ

title="Violet châu phi - hồng">Violet châu phi - hồngViolet châu phi - hồngViolet châu phi - hồng

title="Violet châu phi - hồng">Violet châu phi - hồngViolet châu phi - hồngViolet châu phi - hồng

title="Violet châu phi - Xanh tím">Violet châu phi - Xanh tímViolet châu phi - Xanh tímViolet châu phi - Xanh tím